Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

+ Bước 2: Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị  có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích các doanh nhân.

+ Bước 3: Sở Nội vụ tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nhân tiêu biểu.

+ Bước 4: Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”.

+ Bước 5: Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” đến các doanh nhân có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh (thông qua doanh nghiệp).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp;

+ Biên bản họp xét khen thưởng của doanh nghiệp;

+ Báo cáo thành tích của doanh nhân.

+ Bảng tự chấm điểm, báo cáo tài chính và các văn bản chứng minh thành tích.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết + Chậm nhất ngày 31 tháng 7 của năm tổ chức xét tôn vinh, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh. + Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích các doanh nhân; tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nhân tiêu biểu. + Chậm nhất ngày 15 tháng 9 của năm tổ chức xét tôn vinh, Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”. + Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” đến các doanh nhân có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh (thông qua doanh nghiệp).
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

+ Doanh nhân được xét phải là người quản lý doanh nghiệp liên tục đủ 02 năm trở lên.

+ Bản thân và gia đình chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp là đảng viên, hàng năm phải được xếp loại là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính. 
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

+ Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

+ Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/ 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

+ Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

+ Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh Danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

+ Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.