Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Quỹ
Trình tự thực hiện - Bước 1: Ban Sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, hoặc quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi xã gửi hồ sơ xin thành lập và công nhận điều lệ quỹ đến Sở Nội vụ (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định.- Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, đề nghị Ban Sáng lập quỹ bổ sung hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).- Bước 4: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.- Bước 5: Đến ngày hẹn trả kết quả, Sở Nội vụ trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo ngày nhận công văn đến của Sở Nội vụ.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo Mẫu số 1, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).- Dự thảo Điều lệ quỹ (theo Mẫu số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).- Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ.- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban Sáng lập quỹ; đối với sáng lập viên là tổ chức phải có nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ và quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ.- Bản sao di chúc hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng nếu quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng ủy quyền.
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có cá nhân, tổ chức người nước ngoài góp tài sản để thành lập).
Lệ phí Không 
Điều kiện thực hiện - Có mục đích hoạt động phù hợp: Hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.- Phải có ít nhất 03 sáng lập viên thành lập quỹ, các sáng lập viên phải là công dân, tổ chức Việt Nam. Sáng lập viên là công dân Việt Nam phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích; sáng lập viên là tổ chức Việt Nam, phải có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, nghị quyết của Ban Lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ và quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ.- Có hồ sơ thành lập quỹ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.- Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban Sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi), như sau:+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ đồng).+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu đồng).- Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban Sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi), như sau:+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ đồng).+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ đồng).+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu đồng).
Kết quả thực hiện Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hoặc văn bản không chấp thuận
Mẫu đơn, tờ khai - Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo Mẫu số 1, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).- Điều lệ (theo Mẫu số 2, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).- Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ (theo Mẫu số 3, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. 
File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.