Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kế hoạch thi tuyển công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2018 :

- Nội dung kết hoạch>>Tải nội dung tại đây:/documents/640910/654623/83.pdf/62da87bb-a502-4a20-9a37-6e25a21f9414

- Tải mẫu đơn: /documents/640910/654623/M%E1%BA%ABu+%C4%91%C6%A1n+d%E1%BB%B1+tuy%E1%BB%83n.doc/b498ae50-b918-4490-bb9d-437cadcc7b1d