Nhìn lại kết quả công tác của Sở Nội vụ trong năm 2015 (21/08/2017)

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, nhiều ngày lễ kỷ niệm và hoạt động văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh; là năm tình hình kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng có những chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt và vượt khá cao so với chỉ tiêu đề ra, đới sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” có sức lan tỏa rộng rãi... Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2015 Sở Nội vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành.

 

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác thường xuyên, trong năm 2015, Sở đã chủ động, tích cực tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định, 01 Chỉ thị và tham mưu trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII thông qua 04 Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở; trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập 8 tổ chức thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành và UBND một số huyện, thị xã; sáp nhập Trường trung học Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên; xếp hạng Bệnh viện A thuộc sở Y tế tỉnh Thái Nguyên từ hạng 2 lên hạng 1… Tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện Đề án vị trí việc làm sau khi Bộ Nội vụ thẩm định.Giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP cho 59 trường hợp (27 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện; 32 trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã). Trong công tác Cải cách hành chính, đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015”  và tham mưu báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015”, Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/12/2014 về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2015-2016 và Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên (PAPI) giai đoạn 2015-2020.Thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Thái Nguyên theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh. Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính ở địa phương. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo việc thực hiện thí điểm Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã; hướng dẫn cải tạo, sửa chữa phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện mở 62 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 5127 lượt cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; trong đó phối hợp với trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ mở 01 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, có 75 học viên được cấp chứng chỉ; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Nội vụ và cấp chứng chỉ cho 67 học viên là công chức, viên chức các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; phối hợp với Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ mở 03 lớp bồi dưỡng cho 300 học viên về công tác thanh niên; phối hợp với Học viện Hành chính mở 01 lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở. Ban hành Hướng dẫn số 27/HD-SNV ngày 14/7/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; đã thực hiện giải quyết cho 40 trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP (12 trường hợp là cán bộ, công chức tỉnh, huyện; 28 trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã).

Tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội  ban hành Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 về việc thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.Tham mưu cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh quy trình, thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh, các chức danh do HĐND bầu tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và các huyện: Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đại Từ nhiệm kỳ 2011-2016. Hoàn thành công tác hiệp thương tuyến địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc Dự án 513 trên địa bàn; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh liên quan tổ chức hiệp thương, giải quyết các điểm chưa thống nhất trên tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang.Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-CP của Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ và tình hình thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của Sở tại 27 xã và 09 huyện, thành, thị trên địa bàn. Thực hiện nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong công tác đối với 29 trường hợp thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, 01 trường hợp thuộc diện UBND tỉnh quản lý; 08 trường hợp thuộc diện Sở Nội vụ quản lý và 2434 trường hợp thuộc diện các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quản lý. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ 13 tổ chức Hội; cho phép đổi tên, sửa đổi, bổ sung điều lệ các tổ chức hội theo quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Ban hành văn bản gửi UBND thành phố Thái Nguyên về việc cho phép thành lập Trường mầm non Quốc tế Marie Curie trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo và tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm, chúc mừng, động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các ngày lễ trọng của các tôn giáo; đi thăm, tặng quà chức sắc, gia đình chức việc có công với cách mạng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2015 và dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành QLNN về tôn giáo; gặp mặt cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và các chức sắc, chức việc của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Hỗ trợ các điểm nhóm Tin Lành tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động tín đồ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cho tín đồ đạo Tin Lành trên địa bàn các huyện: Phú Lương, Đồng Hỷ. Hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức Đại lễ Phật đản và Kỳ an cư Kiết hạ PL2559-DL 2015. Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin Lành cho 200 đại biểu là mục sư nhiệm chức, trưởng, phó, ủy viên các điểm nhóm Tin Lành tỉnh Thái Nguyên và đại diện chi hội, hội thánh Tin Lành huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận việc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) mở học kỳ 2 lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo tại thành phố Thái Nguyên, Ban Bác ái thuộc Giáo phận Bắc Ninh xin tổ chức khám, chữa bệnh cho 300 người nghèo tại xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên...  

Tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ  kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 02/9 và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV tỉnh Thái nguyên. Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tham mưu tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ nhà nước năm 2015. Triển khai thực hiện quy định về sử dụng tài liệu tại Phòng đọc theo Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ.

Tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên thực hiện một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ sau khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Sông Công. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của Sở Xây dựng thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên.

Với những kết quả đạt được rất quan trọng như trên, trong năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm công tác của ngành, của Sở, trong đó tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.