Lưu trữ Thái Nguyên 20 năm ngày thành lập Trung tâm (13/8/1998-13/8/2018) (09/08/2018)

          Ngày 13 tháng 8 năm 1998 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2099/1998/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Lưu trữ là đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh Thái Nguyên.

          1. Về tổ chức và cán bộ

           Khi mới thành lập, Trung tâm Lưu trữ  được giao 05 biên chế và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lưu trữ như một đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

           Năm 2006, Trung tâm Lưu trữ được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên và được giao 11 biên chế sự nghiệp.

          Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư - Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, Trung tâm Lưu trữ đã hợp nhất với phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ để thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Thái Nguyên.

           Với chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ  của tỉnh, Chi cục Văn thư – Lưu trữ được giao 32 biên chế, trong đó có 13 quản lý nhà nước, 15 sự nghiệp và 02 hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Tổ chức bộ máy của Chi cục có Lãnh đạo Chi cục và 05 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Phòng Thu thập - Chỉnh lý, Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ và Kho lưu trữ chuyên dụng.

            Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 1868 ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 6224/QĐ-SNV ngày 11/11/2016  về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật. Trung tâm có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 Tổ chuyên môn nghiệp vụ gồm: Tổ Hành chính - Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, Tổ Thu thập - Chỉnh lý tài liệu lưu trữ, tổ quản lý hồ sơ lưu trữ.

             2. Những việc đã làm được

             a) Quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ

             Chi cục Văn thư - Lưu trữ được thành lập đã giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh về một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên v/v tăng cường quản lý văn bản điện tử và lập hồ sơ trong môi trường mạng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt Chi cục đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của từng cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh tạo cơ sở pháp lý cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử thu thập được đầy đủ thành phần tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn tại các cơ quan, tổ chức bổ sung vào Phông lưu trữ quốc gia.

             Cùng với việc giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, Chi cục đã giúp Giám đốc Sở Nội vụ đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng,  nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho lãnh đạo phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

            b) Quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử

            Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử hiện có 16 người, có chuyên môn, nghiệp vụ đúng với vị trí việc làm, trong đó:  75% viên chức có trình độ Cao đẳng, Đại học, trên Đại học đúng chuyên ngành văn thư, lưu trữ, 25% viên chức có trình độ Đại học, trên Đại học chuyên ngành khác đã được bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo đúng quy định.

            Nhận thức hồ sơ, tài liệu lưu trữ là di sản của dân tộc, có giá trị, ý nghĩa đặc biệt to lớn “về phương diện kiến thiết quốc gia” như nội dung Thông đạt số 1/VP ngày 03 tháng 01 năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành. Từ khi thành lập đến nay, Lưu trữ Thái Nguyên đã thu thập và bảo quản được 41 Phông lưu trữ với 1.198 mét giá tài liệu, trong đó đa số tài liệu đã được chỉnh lý khoa học theo nghiệp vụ; nhiều Phông tài liệu quan trọng đã được số hóa.

            Nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, trong thời gian qua, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã tăng cường giới thiệu tài liệu lưu trữ trên Trang thông tin của Sở Nội vụ đồng thời phục vụ chu đáo, tận tình các tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu, sử dụng tài liệu lưu trữ tại phòng đọc; cấp bản sao, bản chứng thực lưu trữ kịp thời, đúng quy trình cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu; phục vụ nhiều lượt khách của cơ quan, tổ chức đến thăm quan kho lưu trữ và học tập kinh nghiệm. Tài liệu lưu trữ được đưa ra sử dụng đã đem lại nhiều lợi ích cho xã hội như: Phục vụ các nhà lãnh đạo, quản lý hoạch định chính sách; phục vụ các nhà nghiên cứu viết lịch sử Đảng, lịch sử cơ quan, tổ chức; giúp cho tổ chức, cá nhân có cơ sở giải quyết chế độ, chính sách, giải quyết tranh chấp về đất đai,…

             Tuy nhiên, cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho Lưu trữ Thái Nguyên còn nhiều khó khăn, chưa xây dựng được kho lưu trữ chuyên dụng, vì vậy công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ lịch sử còn hạn chế, nhiều tài liệu đang tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức chưa được chỉnh lý, sắp xếp khoa học, trong đó có những tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn đang có nguy cơ bị hủy hoại do thời gian và chế độ bảo quản; nhiều tài liệu quy hiếm trong nhân dân chưa được sưu tầm, bổ sung vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử do chưa có kinh phí thực hiện.

              c) Những thành tích được ghi nhận

              Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ, cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thái Nguyên đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, Chi cục Văn thư – Lưu trữ liên tục đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

              Từ ngày thành lập đến nay, 20 năm một chặng đường tuy không dài, Lưu trữ Thái Nguyên còn nhiều hạn chế cần phải tiếp tục củng cố để hoàn thiện, nhưng với những việc đã làm được nêu trên cũng đủ khẳng định sự trưởng thành và phát triển của Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Trên chặng đường tới, Trung tâm Lưu trữ lịch sử còn rất nhiều việc phải làm và phải hoàn thiện như: Đề xuất kiện toàn tổ chức Lưu trữ lịch sử ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng; thu thập bổ sung tài liệu từ các nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác để bảo vệ an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

              Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử xin tiếp tục tu dưỡng, học tập, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử rất mong được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức tiếp tục tạo điều kiện cho công tác văn thư, lưu trữ Thái Nguyên ngày càng phát triển./.

                                                                                                            Nguyễn Thị Hường -  Phó Bí thư chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ,                                                                                                                                                              Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.