Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ góp phần phục vụ hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức (09/11/2020)

   Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Quyết định số 3080/QĐ-SNV ngày 09/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Luật Lưu trữ và các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ (viết tắt là VTLT) tại các cơ quan, tổ chức, với mục đích: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác VTLT; phát huy vị trí, vai trò của công tác VTLT trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc theo dõi, giải quyết nhiệm vụ được giao; quản lý tốt hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

   Từ ngày 25/9 đến ngày 27/10/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ, do đ/c Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo và chuyên viên thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, đã kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định của pháp luật về công tác VTLT tại 08 cơ quan, tổ chức gồm: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Quản lý thị trường, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Công ty Điện lực Thái Nguyên, UBND huyện Đồng Hỷ, UBND huyện Phú Lương và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

   Sau khi đồng chí Trưởng đoàn có ý kiến và thống nhất của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức về địa điểm, nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Việc quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, một số văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn Sở Nội vụ về công tác VTLT; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác VTLT; việc bố trí, sắp xếp người làm công tác VTLT; việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ (soạn thảo, quản lý, ban hành văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa trong công tác văn thư; việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác VTLT; việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống; việc bố trí kho và trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ).

   Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, tổ chức và kết quả kiểm tra thực tế, đồng chí Trưởng đoàn báo cáo, kết luận như sau:

   Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, phổ biến, triển khai đầy đủ các quy định về công tác VTLT, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các văn bản quản lý chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác VTLT đến công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác VTLT như: Kế hoạch công tác VTLT, Quy chế công tác VTLT, Danh mục hồ sơ năm hằng năm; về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản ngày càng được chú trọng và nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành giúp cho việc tìm kiếm văn bản được nhanh chóng; công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử đã được quan tâm thực hiện; việc bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ được bổ sung kịp thời; một số cơ quan đã quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉnh lý khoa học khối tài liệu tồn đọng, tích đống.

  Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn và giải đáp một số thắc mắc của cơ quan, tổ chức như việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản, tiếp nhận và giải quyết văn bản điện tử; xây dựng Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc cho công chức, viên chức được giao theo dõi, giải quyết công việc.

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra còn chỉ ra một số mặt tồn tại, đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

   Tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đến công chức, viên chức; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, ban hành Danh mục hồ sơ hằng năm; tổ chức lập hồ sơ công việc và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định; quan tâm, bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; bổ sung, nâng cấp hệ thống quản lý tài liệu điện tử của cơ quan đáp ứng quy định tại  Phụ lục VI, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ hoặc kiêm nhiệm công tác lưu trữ.

   Một số hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Nguồn: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Các tin khác
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.