Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại thành phố Thái Nguyên

         Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ quý III năm 2019, ngày 22/8/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra do ông Ma Đình Đối - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn tại UBND thành phố Thái Nguyên có ông Quản Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Tô Hạ Sỹ - Trưởng phòng Nội vụ, ông Mai Xuân Tùng - Phó Chánh văn phòng cùng đại diện của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

          Theo Báo cáo của UBND thành phố và qua trực tiếp kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Phan Đình Phùng, UBND xã Quyết Thắng, ông Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Thái Nguyên như: Lãnh đạo UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; đầu tư kinh phí, bố trí diện tích phòng kho cho công tác thu thập, chỉnh lý, bảo quản tài liệu lưu trữ của Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; đẩy mạnh và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành Danh mục hồ sơ năm 2019; một số cán bộ, công chức, viên chức khi theo dõi, giải quyết công việc chưa thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc; chưa giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định; còn nhiều tài liệu tồn đọng, bó gói chưa được chỉnh lý khoa học.

          Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Ma Đình Đối – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã có ý kiến đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; bố trí kinh phí chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước theo Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; phát huy và thực hiện tốt việc quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

           Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên, ông Quản Chí Công - Phó Chủ tịch UBND thành phố xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật./.

          Sau đây là một số hình ảnh kiểm tra tại UBND thành phố Thái Nguyên:

Ông Ma Đình Đối-Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn thông qua Kế hoạch kiểm tra

Ông Ma Đình Đối-Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn thông qua Kế hoạch kiểm tra

Ông Tô Hạ Sỹ - Trưởng phòng Nội vụ thành phố báo cáo công tác văn thư, lưu trữ

Kiểm tra tại UBND xã Quyết thắng

Kiểm tra tại Kho lưu trữ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố